Kết luận của Giám đốc Công ty tại hội nghị giao ban ngày 04/8/2015

(Thứ năm, 06/08/2015 - 10:45)
Tài liệu đính kèm: upload/9861/20160308/ylan.rar

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

 

Số:  310   /TB-ĐSHT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

          Hà Nội, ngày 05  tháng 8  năm 2015

 

THÔNG BÁO

   Kết luận của Giám đốc Công ty tại hội nghị giao ban ngày 04/8/2015

 

Ngày 04/8/2015, đồng chí Nguyễn Bá Thực – Giám đốc Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác SXKD tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2015. Tham dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, các đ/c Phó giám đốc; KSV; đ/c Chủ tịch Công đoàn Công ty;  Đoàn TN Cty, các đ/c Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Lãnh đạo XN cầu Thăng Long, XN KDDV&TCCG, các Đội trưởng đội đường 123, 124, 125, 126; Điều độ Cty.

Sau khi nghe phòng HC-YT báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kết quả SXKD tháng 7/2014, nhiệm vụ tháng 8/2015, các ý kiến tham luận của hội nghị, Giám đốc Công ty kết luận:

          1.Giao đ/c Chiến (PGĐ) và đồng chí Khai (PGĐ) chỉ đạo phòng Kinh doanh kiểm tra khu vực gầm cầu Thăng Long đồng thời tham mưu giải quyết vấn đề kho bãi hiện nay để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn các mặt tại khu vực cầu Thăng Long.

           2.Giao đồng chí Chiến (PGĐ) chỉ đạo phòng KT & ATGT mời phân ban và ban QLKCHTĐS kiểm tra chuyển vị gối cầu Thăng Long để có phương án chỉ đạo thực hiện.

          3.Giao đồng chí Tú (PGĐ) chỉ đạo phòng kỹ thuật chuẩn bị số liệu, dự kiến phương án đảm bảo an toàn tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt và soạn thảo các văn bản để làm việc với với địa phương.

          4.Giao đ/c Chiến (PGĐ) chỉ đạo phòng KHVT làm việc với các ban và kiểm tra các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty về việc kiểm định gối cầu Thăng Long, nếu có vướng mắc làm văn bản đề nghị lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN chỉ đạo cụ thể để công tác kiểm định được tiến hành kịp thời.

          5. Công tác cổ phần hóa: Yêu cầu các phòng, các bộ phận có trách nhiệm rà soát, phổ biến những nội dung trong công tác cổ phần hóa liên quan tới các đơn vị và người lao động.

 

 

Trên đây là kết luận của Giám đốc Công ty tại cuộc họp giao ban ngày 04/8/2015. Yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị, các phòng trong toàn C.Ty;

- Lãnh đạo Công ty;

- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN;

- Điều độ;

- Lưu: VT, HCTH.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG HC& YTẾ

 

 

 

 

 

 

Trần Bá Chiến