Thông báo kết luận của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên QLĐS Hà Thái trong cuộc họp Giao ban sản xuất ngày 16 tháng 12 năm 2014

(Thứ tư, 17/12/2014 - 09:13)

     

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

 
   

 

Số: 828/TB-ĐSHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                   Hà  Nội,  ngày 16 tháng  12  năm  2014

        

           

THÔNG BÁO

   Kết luận của Giám đốc Công ty tại Hội nghị giao ban ngày 15/12/2014

 

          Ngày 15/12/2014 đ/c Nguyễn Bá Thực – Giám đốc Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái chủ trì Hội nghị giao ban SXKD tháng  11 năm 2014, triển khai kế hoạch nhiệm vụ SXKD tháng 12 năm 2014. Tham dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, các đ/c Phó giám đốc; KSV; đ/c Chủ tịch Công đoàn Công ty;  Đoàn TN Cty, các đ/c Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Lãnh đạo XN cầu Thăng Long, lãnh đạo XN KDDV & TCCG, các Đội trưởng đội đường 123, 124, 125, 126; Điều độ Cty.

          Sau khi nghe phòng HC-YT báo cáo tóm tắt  kết quả SXKD tháng 11, nhiệm vụ SXKD tháng 12/2014, các ý kiến tham luận của hội nghị, Giám đốc Công ty kết luận hội nghị như sau:

         1- Giao phòng KT & ATGTĐS tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an toàn và ứng phó sự cố thiên tai & cứu nạn ĐS năm 2014 và phương án 2015.

          2- Giao Đ/c Đậu Văn Long PGĐ Công ty chỉ đạo các phòng KT & ATGTĐS, KH-VT, TCCB nghiên cứu cách thức giao tác nghiệp phù hợp các chức danh Đội trưởng, KT, Thống kê, Y tá cho các đơn vị để thực hiện từ năm 2015.

        3- Giao phòng: KH-VT làm bản giao đội 125 thi công, triển khai thi công đường ngang Quốc lộ 3 (Km 21 + 800) trước Tết Nguyên đán để đảm bảo ATCT.Giao phòng KT&ATGTĐS chỉ đạo giám sát đảm bảo an toàn.

          4- Giao phòng KT&ATGTĐS các phòng có liên quan phối hợp cùng Ban CSHT và Phân ban CSHT KVI, xây dựng phương án cải tạo các chòi chắn chưa có nhà vệ sinh để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, làm việc cho nhân viên gác chắn.

Mời Công ty TNHH MTV TTTH ĐS Hà Nội tham gia điều tra để có phương án lắp đặt thiết bị điều khiển tín hiệu đường bộ để cải tạo sửa chữa chòi gác.

          5- Giao phòng KT & ATGTĐS, phòng HC&YT rà soát lại nhà kho và bếp của các đơn vị, đảm bảo bố trí kho, bếp, nhà làm việc hợp lý, gọn gàng, sạch sẽ.

Giao phòng KT & ATGTĐS hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế và dự toán nhà kho, bếp cung đường Hữu Hòa. Phòng KH-VT tham mưu nguồn vốn.

          6- Giao Ban chỉ đạo công trình CP3 tham mưu về công tác nhân sự chỉ đạo thi công khi có quyết định điều chuyển CBCNV hết thời hạn điều động.

Các Hồ sơ phụ lục hợp đồng công trình thi công có gì vướng mắc, Lãnh đạo XNKDDV&TCCG phối hợp với Ban chỉ đạo công trình cùng giải quyết, trường hợp không giải quyết được báo cáo Giám đốc Công ty.

         7- Giao Đ/c Lê Minh Khai PGĐ Công ty chỉ  đạo phòng Kinh doanh tổng hợp báo cáo của các đ/c PGĐ phụ trách các công trình thanh quyết toán công trình ngoài ngành về mức độ hoàn thành.

          - Giao phòng TCCB-LĐ phối hợp cùng Công đoàn Công ty xem xét số liệu cụ thể về thu nhập của CBCNV năm 2014 để báo cáo kịp thời lên cấp trên xét thi đua.

         8- Yêu cầu Xí nghiệp KDDV & TCCG báo cáo trực tiếp với Ban chỉ đạo công trình CP3 những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong thi công công trình để có phương án giải quyết kịp thời.

         9- Giao phòng KH-VT tham mưu thương thảo Hợp đồng với Công ty Công trình 6 về các nội dung Hợp đồng thi công chèn máy.

        Trên đây là kết luận của Giám đốc Công ty tại cuộc họp giao ban ngày 15/12/2014. Yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC             

- Các đơn vị, các phòng trong toàn CT;                                                            TRƯỞNG PHÒNG HC& YTẾ

- Lãnh đạo Công ty;

- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN;                                                                                                   (Đã ký)

- Điều độ;

- Lưu: VT, HC&YT.

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  Trần Bá Chiến