Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thường niên năm 2023._compressed.pdf
Báo cáo giao dịch
10/06/2023
05/04/23
Báo cáo giao dịch
Báo cáo không còn là cổ đông lớn 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Báo cáo thường niên năm 2022165 BC-ĐSHT.pdf
Báo cáo về trở thành cổ đông lớn nắm giữ 5% cổ phiếu trở lênBáo cáo về trở thành cổ đông lớn nắm giữ 5% cổ phiếu trở lên đối với ông Trần Như ...