Bộ máy quản lý, điều hành:

 1. Đại hội đồng Cổ đông
 2. Hội đồng Quản trị
 3. Ban Kiểm soát
 4. Ban giám đốc
 5. Các phòng
 6. Các tổ chức chính trị, đoàn thể
 •  
 • Phương án tổ chức của Công ty:
 •  
 • Hội đồng quản trị : 03 người, trong đó có 1 chủ tịch và 2 thành viên
 • Ban Kiểm soát : 03 người
 • Ban giám đốc : 03 người
 • Kế toán trưởng : 01 người
 • Các phòng: Tài chính Kế toán, Kỹ thuật và An toàn, Kế hoạch –Kinh doanh, Tổ chức hành chính;
 • Các Xí nghiệp: Quản lý cầu Thăng Long, Xây lắp công trìnhi;
 • Các Đội quản lý cầu, đường:
 • Đội 123 bao gồm các cung: Cung đường Kim Nỗ, Phú Diễn, Hà Đông, Hữu Hòa. Cung chắn Phú Diễn, Hà Đông. Cung cầu Hà Đông;
 • Đội 124 bao gồm các cung: Cung đường Cổ loa, Đông Anh, Bắc Hồng. Cung chắn Đông Anh;
 • Đội 125 bao gồm các cung: Cung đường Đa Phúc, Trung Giã, Phổ Yên, Lương Sơn. Cung cầu Trung Giã;
 • Đội 126 bao gồm các cung: Cung đường Lưu Xá, Quán Triều, Khúc Rồng. Cung chắn Lưu Xá, Cung cầu - Đường - Hầm Mỏ Trạng.

 

Chức năng nhiệm vụ các phòng ban:

 • Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các quyền quyết định những vấn đề thuộc quyền hạn và nghĩa vụ được Luật pháp và Điều lệ công ty quy định. 

 • Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thay mặt cổ đông giám sát HĐQT, Giám đốc công ty trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 • Giám đốc công ty

Giám đốc là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Công ty trước Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Công ty và Pháp luật; Các phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, điều hành các công việc được Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Giám đốc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Pháp luật về các lĩnh vực, công việc được phân công và được giao

          Giám đốc: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty. Trực tiếp lãnh đạo Công tác tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, quản lý vật tư, kế hoạch sản xuất, kế hoạch SXKD năm, kế hoạch đột xuất và dài hạn, phụ trách công tác quy hoạch phát triển về cơ cấu tổ chức sản xuất đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ SXKD theo từng giai đoạn.

          Ký các hợp đồng kinh tế về mua vật tư thiết bị phục vụ sản xuất, bán các loại vật tư phế liệu, ký các hợp đồng xây dựng trong và ngoài ngành.

 • Các phó giám đốc

            Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm nghiệm thu sản phẩm, biện pháp đảm bảo an toàn chạy tàu các công trình cầu, đường, ghi và các công trình liên quan chuyên ngành công ty quản lý. Phụ trách công tác khai thác kỹ thuật kỹ thuật đường sắt, đổi mới công nghệ, thiết bị thi công sửa chữa cầu, đường; Ký duyệt các thiết kế các Công trình tự lên phương án về cầu, đường, ghi, kiến trúc; Phụ trách công tác SCTX, sửa chữa khẩn cấp, xây dựng công trình giao thông: Cầu, cống, đường ngang, kiến trúc, nhà ga, ke ga và bãi hàng;

          Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn, kế hoạch đột xuất trình Giám đốc phê duyệt. Phụ trách công tác lập kế hoạch quý, chỉ đạo công tác tác nghiệp trong Công ty, theo dõi chỉ đạo tiến độ sửa chữa thường xuyên tháng, tập hợp hồ sơ thanh quyết toán quý, năm đúng thời gian quy định.

Phụ trách công tác giao khoán, thanh toán cho hệ cầu, đường, kiến trúc, ke ga, bãi hàng, công tác sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm nội bộ;

Phụ trách công tác quy hoạch đất, xét duyệt dự toán công trình sẳ chữa thường xuyên, sửa chữa khẩn cấp, xây dựng công trình giao thông: Cầu, cống, hầm đường ngang, kiến trúc, nhà ga, ke ga;

          Được ủy quyền ký các hồ sơ thủ tục thanh toán khi hoàn thành công trình của đơn vi đối tác (khi thực hiện phải được sự ủy quyền của Giám đốc);

Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và thực tế nhiệm vụ SXKD của Công ty để chủ động nghiên cứu đề xuất xây dựng phương án thành lập, sáp nhập, chia tách đổi mới mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với công tác điều hành có hiệu quả;

          Tham gia xây dựng đề án về công tác quy hoạch cán bộ, đề bạt, sắp xếp bố trí hoặc thôi giữ chức của cán bộ từ cung trưởng trở lên. Lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, giáo dục nâng cao trình độ cho CBCNV;

          Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, BHXH, BHLĐ. Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự, thanh tra pháp chế, theo dõi đôn đốc chỉ đạo việc thực hiện đúng tiến độ và nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Giám đốc đối với các phòng ban, đơn vị

 • Phòng Kế hoạch kinh doanh

          Là tổ chức tham mưu, chỉ đạo, thực hiện các lĩnh vực công việc sau: Xây dựng chiến lược SXKD, quy hoạch phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác liên quan của Công ty; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực kế hoạch sản xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

          Tham mưu trình Giám đốc Công ty lựa chọn cân đối, tổng hợp và quản lý kế hoạch sản xuất kỹ thuật tài chính, kế hoạch sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, sửa chữa khẩn cấp cơ sở hạ tầng Đường sắt đảm bảo an toàn chạy tàu và kế hoạch kinh doanh ngoài kế hoạch của Nhà nước giao, đồng thời tham mưu cho Giám đốc biện pháp chỉ đạo và thực hiện kế hoạch đó; Tham mưu trình Giám đốc duyệt và giao kế hoạch sản xuất cho các đơn vị thuộc Công ty;

          Nắm vững đường lối chủ trương chính sách, chế độ kinh tế của Nhà nước, của Bộ GTVT và của Tổng Công ty ĐSVN trong từng thời kỳ để áp dụng vào công tác nghiệp vụ kế hoạch thống nhất trong toàn Công ty;

          Tổ chức việc lập kế hoạch sản lượng, cân đối các kế hoạch lao động, vật tư, tiền lương để lập ra kế hoạch tài chính tháng, quý, năm sát thực tế của Công ty sau khi được Giám đốc và cấp trên phê duyệt tổ chức phổ biến, hướng dẫn đến các phòng nghiệp vụ, các đơn vị để thực hiện;

          Tổ chức theo dõi, nắm vững tình hình, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ, chất lượng kế hoạch tháng, quý, năm của các đơn vị sản xuất đề ra các biện pháp cần thiết cho việc hoàn thành kế hoạch một cách toàn diện, quay và thu hồi vốn nhanh, đầu tư có trọng điểm, có chiều sâu mang lại hiệu quả kinh tế cao;

          Tham mưu cho Giám đốc cải tiến các phương pháp lập kế hoạch, quản lý kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kế hoạch; Tham mưu trực tiếp cho Giám đốc ký kết các hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài ngành. Tổng hợp, theo dõi việc thực hiện hợp đồng và tham mưu để Giám đốc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng đã ký.

 • Tham mưu cho Ban giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh:
 • Lập các kế hoạch Kinh doanh và triển khai thực hiện
 • Quản lý chi phí vật tư, nhiên nguyên vật liệu
 • Quản lý doanh thu,công nợ khách hàng
 • Soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán, góp vốn…
 • Marketing và chăm sóc khách hàng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc yêu cầu
 • Phòng Tổ chức Hành chính

          Tham mưu cho lãnh đạo xử lý văn bản, theo dõi thực hiện văn bản tạo điều kiện cho công tác chỉ đạo SXKD đạt hiệu quả cao. Phục vụ đánh máy in ấn, photo copy, đóng dấu tài liệu văn bản. Chuẩn bị mọi cơ sở vật chất phục vụ Hôi nghị, Hội thảo theo yêu cầu.

          Dự thảo các văn bản về nội nghiệp, văn thư lưu trữ. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Công ty. Tổ chức tiếp nhận, vào sổ các loai giấy tờ tài liệu, công văn đi, đến, trình duyệt phân phối và chuyển giao kịp thời, nhanh chóng, chính xác bảo đảm phát huy hiệu lực của văn bản. Tổ chức đón khách trong và ngoài ngành đến liên hệ làm việc với công ty;

          Quản lý, cấp phát sử dụng các loại giấy tờ cho CBCNV Công ty dùng đi quan hệ giao dịch. Quản lý, cấp phát, sử dụng giấy đi tàu việc riêng theo đúng chế độ hiện hành, quản lý sử dụng con dấu của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước;

          Quản lý điều hành xe con khi có cán bộ Công ty đi công tác hoặc giải quyết, thông báo hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết khi được Giám đốc Công ty giao. Được thừa lệnh Giám đốc ký các giấy tờ theo quy định quản lý và sử dụng dấu của Công ty. Phối hợp với các phòng ban chức năng giải quyết các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

          Là bộ phận tham mưu: Tham mưu cho giám đốc Công ty xây dựng bộ máy quản lý và lực lượng trực tiếp lao động của Công ty;

          Tham mưu về việc thực hiện các chế độ liên quan đến người lao động theo quy định của Nhà nước và của cấp trên;

          Chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan soạn thảo các quy định, quy chế thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương; Tham mưu việc tổ chức Đội, Cung, Tổ và phạm vi quản lý phù hợp trước mắt và lâu dài;

          Tham mưu việc tạo nguồn, đề bạt, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, hợp đồng, tiếp nhận lực lượng lao động mới: Đào tạo nghiệp vụ, đào tạo lại, xây dựng đơn giá tiền lương, định mức lao động, lập kế hoạch trang bị, danh sách cấp phát giám sát việc thực hiện Bảo hộ lao động về lượng, chất, thời điểm cấp phát và thời hạn sử dụng, phòng chống cháy nổ, khen thưởng, kỷ luật, thi nâng bậc thợ, nâng lương gián tiếp, giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động;

          Hướng dẫn kiểm tra chỉ đạo các đơn vị thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước và các quy định của Công ty về chế độ lao động tiền lương;

          Kiểm tra việc thực hiện của người lao động, của các đơn vị về QTQP của Ngành đường sắt, các chế độ chính sách, các quy chế của cấp trên về an toàn lao động, an toàn sản xuất và an toàn chạy tàu;

          Phối hợp các phòng ban chức năng, giải quyết các việc có liên quan đến nhiệm vụ chức năng của phòng.

 • Phòng Kỹ thuật và An toàn

          Là bộ phận tham mưu có chức năng: Tham mưu cho Giam đốc Công ty về công tác quản lý kỹ thuật cầu, đường, hầm, nhà và các công trình kiến trúc, thiết bị khác của đường sắt;

          Chỉ đạo nghiệp vụ kỹ thuật, quản lý chỉ đạo công tác duy tu sửa chữa cầu, đường, hầm, nhà và các công trình kiến trúc, thiết bị khác của đường sắt, các công trình xây dựng cơ bản trong phạm vi công ty quản lý, đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm;

          Nắm chắc đặc điểm tính chất trạng thái kỹ thuật của các loại công trình đường sắt để tham mưu Giám đốc Công ty các chủ trương biện pháp kế hoạch đầu tư nâng cấp, cải tạo khôi phục để nâng cao tối ưu khai thác năng lực kỹ thuật các công trình phục vụ vận tải;

          Chỉ đạo công tác kiểm tra quản lý kỹ thuật, duy tu, xây dựng cơ bản, đại tu các công trình đường sắt bao gồm hệ thống cầu, đường, hầm, nhà ga, ke ga, bãi hàng, các công trình phụ thuộc, cây cối đất đai và các công trình thông tin tín hiệu, cấp thoát nước, điện lực của các đơn vị khác vượt qua đường sắt; Kiểm tra đôn đốc các đội, cung tổ thuộc Công ty trong việc chấp hành quy trình quy phạm. Thực hiện các chế độ quản lý, lập hồ sơ sổ sách, thu thập tình hình diễn biến và khối lượng, chất lượng công trình ghi chép số liệu quản lý đúng quy định;

          Kết hợp phân ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt và giám sát chủ đầu tư cùng các phòng để chỉ đạo các công trình duy tu xây dựng cơ bản thực hiện đúng quy trình công nghệ nâng cao chất lượng công trình;

          Phản ánh kịp thời tình trạng cầu đường chính xác, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty để đạt được hiệu quả đảm bảo an toàn chạy tàu tuyệt đối, nâng cao chất lượng công trình;

          Nghiên cứu lập báo cáo đề xuất công lệnh tốc độ, lập tờ tình luận chứng kỹ thuật các đơn vị muốn xin thiết lập đường ngang, cầu ,cống thủy lợi, cấp thoát nước, đường dây điện vượt qua đường sắt. Tính toán hàng siêu trọng và khổ giới hạn qua đường ngang;

          Lập kế hoạch gia cố phòng chống bão lũ, tham mưu cho Giám đốc các phương án cứu chữa, giải quyết hậu quả bão lụt để phục hồi sản xuất;

          Soạn thảo các văn bản giao nhiệm vụ, các chỉ tiêu mệnh lệnh trực thuộc phạm vi quản lý kỹ thuật. Hướng dẫn áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, tổ chức hội nghị chuyên đề, tổ chức phổ biến khoa học kỹ thuật, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm quản lý giữa các đơn vị trong và ngoài Công ty;

          Tổ chức định kỳ kiểm tra theo thể lệ, chế độ quản lý định kỳ, đột xuất đối với các công trình trọng điểm, xung yếu các công trình có tính chất phức tạp;

          Định kỳ sơ kết tổng kết phân tích số liệu để đánh giá chất lượng, hiệu quả duy tu, công tác quản lý. Tổng hợp tình hình cầu đường, kiến trúc, thiết bị đường sắt báo cáo cấp trên đúng quy định;

          Được quyền giám sát kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật của các đội, cung. Được quyền nhận xét đánh giá chất lượng duy tu cầu đường công tác quản lý các cung đội. Được quyền hướng dẫn chỉ đạo trực tiếp các chủ trương nghị quyết cấp trên về công tác quản lý. Được quyền đình chỉ tạm thời những CBCNV vi phạm QTQP có nguy cơ đe dọa đến an toàn chạy tàu, đề ra biện pháp bảo đảm an toàn và phải báo cáo ngay với Giám đốc Công ty về biện pháp đảm bảo an toàn; Đề xuất Giám đốc quyết định khen thưởng, phạt các cung đội và tổ tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ;

          Kiểm tra giám sát, xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông đường sắt, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông đường sắt, kiểm tra giám sát xử lý các hành vi vi phạm về thi công sửa chữa quản lý các công trình giao thông đường sắt.

          Ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình giao thông đường sắt và an toàn giao thông đường sắt. Phát hiện những công trình giao thông đường sắt bị hư hỏng, biển báo bị mất, yêu cầu đơn vị quản lý sửa chữa bổ sung kịp thời. Tham gia với các cơ quan pháp luật giải quyết các vụ tai nạn giao thông đường sắt.

 • Phòng tài chính kế toán

          Là bộ phận tham mưu, giúp Giám đốc Công ty quản lý về công tác Tài chính, kế toán theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính của Tổng Công ty, Luật kế toán, Luật ngân sách và các quy định khác về công tác tài chính, kế toán của Nhà nước – Hướng dẫn, kiểm tra việc thanh toán các chế độ chính sách cho CBCNV theo quy định của Nhà nước;

          Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán;

          Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ nộp thanh toán nợ, kiểm tra việc xử lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Phân tích thông tin số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Công ty. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện chế độ kế toán. Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến các mặt quản lý và lĩnh vực hoạt động để phối kết hợp công việc trong Công ty. Giám sát tài chính của Công ty tham gia tổ chức thanh lý, nhượng bán, cho thuê thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật và của Tổng Công ty;

          Kiểm tra, kiểm soát tất cả các chứng từ liên quan đến công tác tài chính, tham mưu các biện pháp quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

 • Các đội đường, cung đường, cung chắn, cung cầu:

          Là một tổ chức thuộc Công ty, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc giao. Thực hiện công tác duy tu sửa chữa cầu, đường, hầm, nhà và các công trình kiến trúc, thiết bị khác của đường sắt. Đề xuất báo cáo khối lượng công việc thực hiện cần sửa chữa hàng tháng, quý để công ty có biện pháp sửa chữa kịp thời;

          Kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật, công tác duy tu xây dựng cơ bản trong phạm vi lý trình của đơn vị mình quản lý. Chấp hành quy trình, quy phạm, thực hiện chế độ thể lệ quản lý lập hồ sơ sổ sách, thu thập tình hình diễn biến và khối lượng, chất lượng công trình đã hoàn thành ghi chép sổ sách đầy đủ. Báo cáo thường xuyên tiến độ và chất lượng thi công các công trình với công ty thông qua các phòng kỹ thuật, kế hoạch;

          Báo cáo hoàn thành khối lượng được giao để Công ty tiến hành nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Phản ánh kịp thời, chính xác tình trạng chất lượng đường, cầu xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Công ty để thực hiện công việc có hiệu quả an toàn. Có quyền kiểm tra, giám sát công tác quản lý kỹ thuật cầu, đường, hầm, nhà và các công trình kiến trúc, thiết bị khác của đường sắt trong phạm vi đơn vị mình quản lý. Quan hệ với các địa phương, các cơ quan bảo vệ pháp luật nơi có đường sắt đi qua trong phạm vi quản lý của đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt;

          Cung cầu, cung đường đặt dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Công ty, sự chỉ đạo nghiệp vụ kỹ thuật của các phòng ban liên quan. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác quản lý và chất lượng kỹ thuật, an toàn chạy tàu, an toàn công trình đường sắt thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý.

 • Xí nghiệp Xây lắp công trình:

          Là đơn vị trực thuộc Công ty có chức năng thực hiện công việc, nhiệm vụ do Công ty giao:

          Xây dựng mới, duy tu sửa chữa các công trình cầu, đường, hầm, kè chắn, kiến trúc, cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của ngành, của công ty. Sản xuất, sửa chữa gia công tái chế các loại vật tư, phụ kiện Đường sắt, dụng cụ lao động cầm tay, các thiết bị dùng cho sản xuất chính và sinh hoạt trong nội bộ Công ty như gang tay, quần áo bảo hộ lao động, dụng cụ tín hiệu phòng vệ;

          Thi công các công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng ngoài ngành hoặc theo hợp đồng với các đơn vị ngoài ngành. Được phép tổ chức các dịch vụ theo khả năng của đơn vị như cho thuê văn phòng, cửa hàng, ky ốt, kho bãi và các dịch vụ khác với điều kiện phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy chế của ngành, của công ty đã ban hành đồng thời phải thực hiện nghiêm túc các quy định của chính quyền địa phương trên địa bàn hoạt động;

          Tự tìm kiếm việc làm và hoạt động các dịch vụ hợp pháp nhằm tăng thu nhập chính đáng kể nâng cao đời sống CBCNV của đơn vị. Được quyền sản xuất, kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký, đã được Công ty giao và đảm bảo không lỗ;

 • Được độc lập hạch toán kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, có con dấu và mã số thuế riêng. Chủ động tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng và làm các công việc đã được cho phép. Mọi cán bộ nhân viên trong đơn vị nói riêng và cán bộ nhân viên trong công ty nói chung đều có quyền bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm.
 • Xí nghiệp quản lý cầu Thăng Long:

          Là đơn vị trực thuộc Công ty có chức năng thực hiện công việc, nhiệm vụ do Công ty giao:

          Quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên cầu Thăng Long:

          Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, kết cấu thép, vật tư phụ kiện đường sắt và các sản phẩm cơ khí.

          Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông, lắp đặt thiết bị điện nước trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng.

          San lấp mặt bằng cho thuê mặt bằng kho, bãi.

          Các ngành nghề khác theo giấy phép kinh doanh đã được Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Sơ đồ bộ máy tổ chức:

 

 Phòng Tổ chức - Hành chính