Báo cáo về trở thành cổ đông lớn nắm giữ 5% cổ phiếu trở lênBáo cáo về trở thành cổ đông lớn nắm giữ 5% cổ phiếu trở lên đối với ông Trần Như ...
Báo cáo thay đổi chủ sở hữuBáo cáo thay đổi sở hữu của ông Nguyễn Việt Hoàng từ ngày 07.02.2023.pdf
Nghị quyết về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt quốc gia năm 2023 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước với Tổng ...
Về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 20221670 ĐSHT-TCHC.pdf
Biên bản, Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái1664 BB-ĐSHT-ĐHCĐ-2-6.pdf