• Báo cáo thường niên năm 2020
  | Mr Hiep | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
  | Mr Hiep | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo thường niên năm 2019
  | Mr Hiep | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo thường niên năm 2019
  | Mr Hiep | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo thường niên 2018
  | Mr Hiep | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo thường niên 2018
  | Mr Hiep | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
  | Mr Hiep | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
  | Mr Hiep | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái năm 2017
  | Mr Hiep | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái năm 2017
  | Mr Hiep | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo tài chinh năm 2017 đã kiểm toán
  | Mr Hiep | 4 lượt tải | 1 file đính kèm