Báo cáo tài chính năm 2023
23/06/2024
11/03/24
Báo cáo tài chính năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2022
23/06/2024
11/03/24
Báo cáo tài chính năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2021
23/06/2024
11/03/24
Báo cáo tài chính năm 2021 
Báo cáo thường niên năm 2022165 BC-ĐSHT.pdf
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 202228-BC-ĐSHT.pdf
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2021
Giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC 2021