13. Dự thảo Điều lệ sửa 2024.doc Đại hội cổ đông.pdf
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thường niên năm 2023._compressed.pdf
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái
tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (điều chỉnh)
Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021