BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TÁC THÁNG 7/ 2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD THÁNG 8 NĂM 2015

(Thứ năm, 06/08/2015 - 10:41)

      TỔNG CÔNG TY ĐS VIỆT NAM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TÁC THÁNG 7/ 2015 VÀ

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD THÁNG 8 NĂM 2015

                                                              

I. Kết quả công tác SXKD tháng 7/ 2015

  1. Công tác Kỹ thuật và ATGTĐS:
    1. Công tác an toàn tháng 7 năm 2015:

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan.

- Thực hiện công tác kiểm tra đêm ngày theo kế hoạch, kiểm tra áp máy trên 3 tuyến.

- Kết hợp với UBND TP Thái Nguyên, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn GTĐS tại khu vực Thái Nguyên và Hà Nội. Triển khai quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt KH lập lại trật tự HLAT đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.

- Đã kết hợp với UBND phường Phú Xá thành phố Thái Nguyên tổ chức đóng đường ngang phòng vệ bằng biển báo tại Km46+100 tuyến ĐS Đông Anh- Quán Triều theo QĐ số 893/QĐ-ĐS ngày 30/6/2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đã phối hợp với địa phương rà soát toàn bộ lối đi dân sinh và đường ngang cần cảnh giới:

* Khu vực Hà Nội: đề nghị cảnh giới 18 đường, trong đó địa phương cảnh giới 8 đường, Đường sắt cảnh giới 10 đường:

+ Hiện nay, địa phương đã tổ chức cảnh giới được 3 đường là: Km3+350; Km6+400; Km15+200 tuyến ĐS Bắc Hồng- Văn Điển. Tiếp tục đề nghị địa phương cảnh giới 5 đường và Đường sắt cảnh giới 10 đường.

 * Khu vực Thái Nguyên: đề nghị cảnh giới 4 đường ngang: Km20+415; Km26+880; Km29+600; Km46+300 và 1 lối đi dân sinh Km45+700.

+ Hiện nay, địa phương cùng với các ga đã tổ chức cảnh giới tại Km29+600 và Km46+300 tuyến ĐS Đông Anh- Quán Triều.

+ Còn tại một số điểm như: Km20+451; Km26+880; Km45+780 để đảm bảo an toàn khi tuyến ĐS Hà Nội Thái Nguyên tăng đoàn tàu khách, Công ty đã tự tổ chức cảnh giới.

- Thi công xong và đưa vào vận hành tốt 2 dàn chắn dùng mô tơ điện tại ĐN Km20+210 và Km14+950 tuyến YV-LC.

- Đã lập phương án và triển khai thi công 10 đường ngang dùng mô tơ điện như: Km14+325; Km18+350 tuyến Yên Viên- Lào Cai, Km0+800; Km12+220; Km36+950 tuyến Đông Anh- Quán Triều, Km1+847; Km13+024; Km16+314; Km22+055; Km22+423 tuyến Bắc Hồng- Văn Điển.

1.2. Công tác sản xuất:

- Tổ chức nghiệm thu nội bộ xong khối lượng SCTX định kỳ tháng 7 năm 2015 và giao kế hoạch tháng 8 năm 2015 đúng tiến độ.

- Nghiệm thu đặt hàng xong sản phẩm quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quý 2/2015 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Lập xong tác nghiệp quý 3/2015 và đang trình Ban QLKCHTĐS và TCT ĐSVN.

- Kết hợp với Ban QLKCHTĐS lập phương án kiểm định xong gối cầu đường bộ cầu Thăng Long.

1.3. Công tác xóc lắc: Kết quả đo máy Matisa:

- Ngày 06/2/2015, đo máy Matisa tuyến ĐS Yên Viên - Lào Cai đạt 4,8/4,93 điểm/km; giảm so với cùng kỳ năm 2014 là 0,13 điểm/km tương đương giảm 2,64%.

- Ngày 16/4/2015, đo máy Matisa tuyến ĐS Đông Anh- Quán Triều đạt 3,91/3,91 điểm/km; không tăng không giảm so với cùng kỳ năm 2014.

- Ngày 24/5/2015, đo máy Matisa tuyến ĐS Yên Viên - Lào Cai đạt 4,40/4,47 điểm/km; giảm so với cùng kỳ năm 2014 là 0,07 điểm/km tương đương giảm 1,57%.

- Ngày 21/7/2015, đo máy Matisa tuyến ĐS Đông Anh- Quán Triều đạt 3,57/3,70 điểm/km; giảm so với cùng kỳ năm 2014 là 0,13 điểm/km tương đương giảm 3,51%.

1.4. Công tác quản lý HLATGTĐS:

- Tháng 7 năm 2015, Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản, xử lý vi phạm HLATGTĐS tại một số vị trí như: Km49+550- Km52+550 tuyến ĐS Đông Anh- Quán Triều; Km37+100- Km37+950 tuyến ĐS Bắc Hồng- Văn Điển.

2. Công tác KHVT:

  • Đã giao kế hoạch sản xuất tháng 8/2015 cho các đơn vị;
  • Thanh toán xong lương tháng 6/2015 cho các đơn vị;
  • Lập và đã duyệt tác nghiệp Quý III với Phân ban QLKCHTĐSKVI;

- Nghiệm thu và thanh toán khối lượng SCTX Quý II với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

- Cung ứng vật tư đầy đủ, đúng tiến độ cho các đơn vị phục vụ công tác Duy tu SCTX trong tháng;

- Công tác quản lý vật tư, quản lý vận hành xe máy thiết bị đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, vận hành tốt.

- Đã tham mưu Giám đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

3.Công tác TCKT:

A. Doanh thu - Chi phí                                                        Đơn vị tính:  Đồng                                                                              

TT

Nội dung

Tháng 7

Lũy kế

a

Doanh thu

6,065,499,295

45,524,735,736

1

Duy tu SCTX

5,943,733,564

42,514,847,622

2

HĐ SX phụ

 

2,270,542,290

3

HĐ tài chính

1,567,115

28,101,414

4

Thu khác

120,198,616

711,244,410

b

Thu

15,046,224,985

71,133,241,318

1

Duy tu SCTX

13,520,085,000

62,546,212,364

2

HĐ SX phụ

1,379,037,000

7,919,124,386

3

HĐ tài chính

1,567,115

28,101,414

4

Thu khác

145,535,870

639,803,154

     B -  Chi SCTX

 

 

TT

Yếu tố chi

Tháng 7

Lũy kế

1

L­ương

2,735,419,745

18,483,785,530

2

VL+NL+sơn

1,153,562,061

7,720,388,191

3

Máy chèn Áo

249,374,726

1,802,628,449

4

Chi phí QL, chi khác

1,805,377,032

14,508,045,455

5

Thuế GTGT

594,373,356

4,251,484,762

 

Cộng

6,538,106,920

46,766,332,387

 

C. Công tác trong tháng 7 năm 2015.

          - Hoàn thiện xong công tác Xác định giá trị doanh nghiệp ( Bước 1) 

-Phối hợp với phòng TCCB-LĐ cung cấp số liệu phục vụ công tác xây dựng phương án cổ phần hóa.

- Tiếp tục làm việc với thanh tra thuế - Cục thuế Hà Nội để quyết toán thuế 5 năm ( 2010 -2014).  

- Làm việc và hoàn thiện xong hai biên bản với đoàn kiểm tra  Quyết toán nguồn vốn NSNN năm 2014 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Bộ GTVT.

- Đôn đốc thanh toán các khoản công nợ, công trình trong và ngoài ngành.

- Cân đối  kinh phí phục vụ sản xuất kinh doanh một cách bình hành.

- Thực hiện các công tác

D. Đề nghị:

- Phòng KD hoàn thiện các hồ sơ thanh toán: CT thi công cầu Tam Bạc, SC ĐN Depo, XD nhà kho tại bãi hàng ga Hà Đông, XD hàng rào bảo vệ N10 - N20…

- Các đơn vị hoàn thiện chứng từ thanh toán nội bộ của một số công trình mà phòng TCKT đã yêu cầu: CT SCĐN Depo, CT 1856 giai đoạn 2 năm 2012, CT ĐN QL32

4- Công tác TCCB- LĐ:

4.1. Thanh toán lương cho CBCNV Công ty đúng thời hạn.

4.2. Công tác cổ phần hóa:

-  Phối hợp đơn vị tư vấn XD xong phương án CPH và điều lệ Công ty CP trình Tổng công ty ĐSVN.

- Phối hợp với CĐ Công ty ra các quyết định, tổ chức hội nghị đại biểu người lao động bất thường năm 2015.

- Quyết định thành lập các đoàn hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu, lập, in các phiếu đăng ký và tuyên truyền phươngán CPH.

- Tập hợp thống kê lập danh sách, tổng hợp số người LĐ đăng ký mua cổ phần toàn Công ty.

- Lập danh sách LĐ dôi dư báo cáo TCT Đường sắt VN.

4.3. Giaỉ quyết chế độ chính sách kịp thời cho người LĐ. Thu nhận các đơn xin nghỉ hưu trước tuổi ( có 102 đơn).

4.4. Phối hợp với CĐ ra các QĐ thành lập các đoàn thăm quan DL, nghỉ dưỡng sức năm 2015;

4.5. Tổ chức lập danh sách thi nâng bậc lương cho CN trực tiếp các hệ và lập danh sách nâng lương gián tiếp năm 2015.

4.6. Phối hợp với các phòng kiểm tra ngày đêm hệ tuần gác.

5. Công tác Kinh doanh dịch vụ:

- Phê duyệt xong dự toán các đường ngang Km 20+415; Km 24+465, Km 36+950 và Km 29+600 tuyến Đông Anh - Quán Triều

- Đã thi công đang hoàn thiện công trình: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường bộ đoạn nối từ đường Hoàng Văn Thụ sang đường Ga Thái Nguyên;

- Thi công hoàn thiện xong công trình: Xây lắp đường ống nước DN 1000 lắp đặt trong ống DN 1200 chui qua đường sắt tại Km 40+610 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều;

- Đã ký Hợp đồng thi công Đường ngang Km 2+340 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển (Gói thầu số 2 Đường ngang đường sắt);

6. Công tác Hành chính & Y tế:

6.1. Công tác văn phòng, nhà đất:

- Công tác VP: công tác văn thư lưu trữ, tạp công triển khai các hoạt hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

- Triển khai làm các báo cáo đất, nhà ở theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN, cục quản lý công sản Bộ tài chính, sở Quy hoạch kiến trúc HN, Cục thuế HN, Chi cục thuế quận Băc Từ Liêm;

- Đôn đốc đơn vị tư vấn và Công ty CP khảo sát và Địa chính Hà Nội về việc hoàn tất thủ tục định giá đất trụ sở công ty để làm căn cứ tính thuế đất.

- Làm việc với Cục thuế Hà Nội, chi cục thuế Bắc Từ Liêm v/v đóng thuê đất trụ sở Công ty năm 2015.

- Công tác quản lý, vận hành xe phục vụ công tác SXKD, phục vụ công tác kiểm tra ngày đêm ATGTĐS theo đúng qui định, đảm bảo an toàn tuyệt đối, các đầu xe vận hành tốt.

- Công tác quản lý điện nước đảm bảo tốt theo đúng quy định;

-  Công tác quản trị mạng: đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt.

6.2. Công tác quân sự, ANTT, PCCN.

* Công tác quân sự.

          - Triệu tập 04 Đ/c là quân nhân dự bị đi huấn luyện tại Trung đoàn Pháo binh 452 - BTL thủ đô Hà Nội.

          - Hoàn thành báo cáo phong trào thi đua quyết thắng Cụm thi đua số 10 Lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm

          *. Công tác bảo vệ, an ninh trật tự.

          - Tình hình ANTT toàn Công ty trong tháng được đảm bảo tốt.

          - Hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Tiểu ban ANTT đường sắt khu vực tỉnh Thái Nguyên - Công an tỉnh Thái Nguyên - Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên.

          - Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc liên hệ và làm công tác chuẩn bị cho lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên về việc đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND tỉnh Thái Nguyên tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

          *. Công tác PCCC.

          Công tác PCCC đảm bảo tuyệt đối an toàn.

          Phối hợp với phòng Cảnh sát PC&CC số 3 - Sở Cảnh sát PC&CC Hà Nội kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy trên cầu Thăng Long.

6.3. Công tác y tế:

- Trong tháng không có dịch bệnh diễn biến bất thường. Công tác VSMT duy trì thường xuyên sạch sẽ;

- Công tác CSSKBĐ, khám chữa bệnh ngoại trú:

+ Khám chữa cho: 205 lượt CBCNV trên toàn tuyến bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai biến do điều trị;

+ Chuyển tuyến trên:  19 người khám theo chuyên khoa;       .

+ Tổng hợp báo cáo kinh phí khám chữa bệnh ngoại trú Q/II năm 2015 với BHXH Từ Liêm để đề nghị quyết toán;

- Mua thuốc khám chữa bênh ngoại trú, thuốc chăm sóc SKBĐ Qúy III năm 2015, cấp phát thuốc cho các trạm và y tế đơn vị;

- Quyết toán kinh phí KCBNT quý 1/2015 vối BHXH Bắc Từ Liêm. 

7. Công tác thăm quan du lịch: tổ chức hoàn thành 3 chuyến du lịch miền nam cho toàn thể CBCNV Công ty, 1 đoàn nghỉ dưỡng sức taị Sầm Sơn đảm an toàn.                                                                                

IV- Dự kiến Kế hoạch công tác SXKD tháng   8/2015

  1. Công tác KHVT:

- Thực hiện điều chỉnh phương án giá 2015 với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;

- Duyệt kế hoạch tác nghiệp Quý III với Ban QLKCHTĐS;

- Đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thiện các công trình đã được giao trong kế hoạch và nghiệm thu thanh toán các công việc đã hoàn thành;

2. Công tác KT:

- Đảm bảo ATCT, ATGT, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan.

- Hoàn thành công tác duy tu quản lý, bảo dưỡng quý 3/2015 đúng tiến độ, đạt chất lượng.

- Tiếp tục triển khai cần, dàn chắn dùng mô tơ điện tại 10 đường ngang trên toàn tuyến do Công ty quản lý.

- Tổ chức cảnh giới tại một số đường ngang biển báo có mật độ giao thông cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

3. Công tác kinh doanh dịch vụ:

- Triển khai thi công nâng cấp các đường ngang Km 24+465, Km 36+950 và Km 29+600 tuyến Đông Anh - Quán Triều;

- Tiếp tục hoàn thiện công trình: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường bộ đoạn nối từ đường Hoàng Văn Thụ sang đường Ga Thái Nguyên;

- Triển khai thi công Đường ngang Km 2+340 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển (Gói thầu số 2 Đường ngang đường sắt);

- Làm việc thống khối lượng và ký Hợp đồng đường ngang Km 52+550 với Chi cục thủy lợi tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết toán tất cả các công trình còn tồn tại chưa thanh toán được;

- Tiếp tục tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

3- Công tác TCKT:

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các công trình thanh toán nội bộ,nộp BHXH theo quy định…

- Tiếp tục làm việc với đoàn thanh tra thuế - Cục thuế Hà Nội để hoàn thiện Biên bản.

- Phối hợp với các phòng báo cáo số liệu phục vụ công tác xây dựng phương án cổ phần hóa.

- Chuẩn bị triển khai phần mềm kế toán mới theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.   

- Phối hợp với phòng KD đôn đốc thanh toán công nợ các công trình ngoài ngành.

4- Công tác HC&YT:

- Làm việc với  sở TNMT, sở Tài chính TP Hà Nội về thuế thuê đất Trụ sở Công ty;

- Làm việc họp với Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới HàNội v/v thống nhất cơ chế đầu tư XD đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khung khu vực Bắc Cổ Nhuế- Chèm.

- Làm báo cáo đất, nhà ở báo cáo các cấp;

- Triển công tác bàn giao tại hiện trường kết cấu hạ tầng ĐS tại các ga cho các Chi nhánh khai thác ĐS.

-Tổ chức huấn luyện tự vệ binh chủng công binh năm 2015 theo KH số 356/KH-BCH của BCH QS Bắc Từ Liêm.

- Tổ chức KCB cho toàn thể CBCNV toàn tuyến;

- Lập kế hoạch cho công tác KSKĐK năm 2015 cho CBCNV Công ty;

- Thanh quyêt toán KCBNT QII/ 2015 với BHXH Từ Liêm;

 

                                                                                        Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015

                                                                                              TP. PHÒNG HC & YT

 

 

 

 

 

                                                                                                   Trần Bá Chiến