Số 537/KH-VHTT-HN3 ngày 15/11/2018 của Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức giải Quần vợt, Cầu lông cụm VHTT Hà Nội 3