Số 3788/ĐS-TCCB ngày 16/11/2018 của Tổng công ty ĐSVN về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018