Số 1866/QĐ-ĐS ngày 16/11/2018 của Tổng công ty ĐSVN "Quyết định ban hành Quy định khen thưởng công tác đảm bảo ATGT đường sắt của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam"