Một số hình ảnh hoạt động trong ngày môi trường đường sắt 05/11/2016 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái