Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 21 tháng 4 vừa qua, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Dự Đại hội có 81 cổ đông đại diện cho 99,97% tổng số vố biểu quyết.

Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Đạt Tường – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng đại diện Đảng ủy , Công đoàn, các Ban chuyên môn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

 

Số: 173 /NQ-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 21  tháng 4 năm 2017

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.

 

 

 

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 22/12/2015;

          Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 21 tháng 4 năm 2017 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

          Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2017,

          Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc số 152/BC-ĐSHT ngày 05/4/2017.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 151/BC-HĐQT ngày 05/4/2017.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/BC-BKS ngày 05/4/2017.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc;

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

 

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)

1

Lợi nhuận sau thuế được phân phối:

1.961.222.317

2

Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ.

Trong đó:

- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (dự kiến quý II/2017)

+ Cổ tức phần vốn Nhà nước:

+ Cổ tức cổ đông đại chúng:

1.961.222.317

 

1.095.511.000

565.579.180

529.931.820

 

- Quỹ đầu tư phát triển (10%):

196.122.232

 

- Quỹ khen thưởng phúc lợi

155.589.085

 

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối

514.000.000

 

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Như sau:

 

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)

1

Lợi nhuận trước thuế

2.815.000.000

2

Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ.

Trong đó:

- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (7,5%/Vốn điều lệ)

Trong đó:

+ Cổ tức phần vốn Nhà nước:

+ Cổ tức cổ đông đại chúng:

2.252.000.000

 

1.125.525.000

 

581.074.500

544.450.500

 

- Quỹ đầu tư phát triển (10%):

225.200.000

 

- Các quỹ khác và lợi nhuận để lại

901.275.000

         

1.5. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2017. Như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

Stt

Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch 2017

Tỷ lệ % so với 2016

Lý do

1

Doanh thu SXKD năm 2017

Tr.đồng

119.062

105%

 

 

Trong đó:

Tr.đồng

 

 

 

 

- Sản phẩm công ích:

Tr.đồng

89.607

102%

 

 

+ Sản phẩm công ích theo hợp đồng đặt hàng

Tr.đồng

82.385

 

 

 

+ Sản phẩm công ích khác

Tr.đồng

7.222

 

 

 

- Sản xuất kinh doanh khác

Tr.đồng

29.455

115%

 

2

Lợi nhuận trước thuế TNDN

Tr.đồng

2.815

104%

 

3

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VGCSH

%

15

115%

 

4

Tỷ lệ cổ tức

%

7,5

103%

 

5

Thu nhập bình quân người lao động

N.đồng

6.800

100,8%

 

6

Quỹ lương, thù lao người QLDN

Tr.đồng

1.992

102%

 

7

Tỷ lệ quỹ thưởng người quản lý/LNST

%

6%

87,78%

 

b. Các chỉ tiêu khác:

+ Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo an toàn chạy tàu;

+ Giảm tỷ lệ sóc lắc trên tuyến so với năm 2016;

+ Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan.

c. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

- Dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái”: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, triển khai thực hiện theo đúng trình tự quy định.

- Mua sắm máy móc thiết bị:                                   311.000.000 đồng.

 

1.6. Thông qua Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 như sau:

a. Chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016.

Tổng: 863.941.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách:      513.156.000 đồng.

- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách:             314.785.000 đồng.

- Thù lao:                                                               36.000.000 đồng.        

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017:

Tổng: 869.109.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách:      524.416.000 đồng.

- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách:             308.693.000 đồng.

- Thù lao:                                                               36.000.000 đồng.        

 

1.7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

  • Sửa đổi nội dung trong Điều 1, mục h:

             Thống nhất sửa thành: ““Người quản lý Công ty" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty”.

 

b. Sửa đổi nội dung trong Điều 16:

 Thống nhất sửa thành: “Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái có một (01) người đại diện theo pháp luật . Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty.”

c. Sửa đổi, bổ sung Điểm h, Khoản 4, Điều 38:

 Thống nhất sửa thành: “Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty ký hợp đồng sau khi có Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

  • Sửa khoản 1, Điều 58:

             Thống nhất sửa thành: “Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định và trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh”.

            e.  Sửa khoản 2, điều 59:

Thống nhất sửa thành: “Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

          1.8. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

          Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2017.

 

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội;                                                                        TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Các Quý cổ đông của Công ty;                                                                                               CHỦ TỌA

- Công bố trên website Công ty

(http://hathairailways.vn/);                                                                                                             (Đã ký)

- Hội đồng quản trị;

- Ban Kiểm soát;

- Ban Giám đốc;                                                                                                                      Nguyễn Bá Thực

- Các đơn vị, các phòng;

- Công đoàn, ĐTN (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: VT, TK HĐQT.

 

 

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Đoàn chủ tịch

 

Ông Phạm Văn Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

thông qua Đại hội báo cáo kết quả hoạt động năm 2016

 

Ông Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch HĐQT

phát biểu ý kiến

 

Ông Nguyễn Đạt Tường - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

thát biểu ý kiến tại Đại hội