Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022