Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái